แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

  • นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และออกแบบเฟอร์นิเจอร์
  • นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ และออกแบบกราฟิก
  • ผู้ควบคุมงานตกแต่งภายใน
  • นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • อาจารย์ผู้สอนด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ (ต้องผ่านหลักสูตรประกาศนิยบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู)
  • พนักงานในหน่วยงานภาครัฐ และเอกซน
  • ประกอบธุรกิจส่วนตัว และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วีดีโอแนะแนว

ผลงานนักศึกษา