หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฉบับนี้ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของสถาบันอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกันได้ ทั้งในระดับชาติ และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีทางออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้สามารถประยุกต์ความรู้ทางออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เป็น นักออกแบบด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบกราฟิก และออกแบบเครื่องเรือน สามารถตอบสนองความต้องการด้านตลาดแรงงาน สังคม และห้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ และยังเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในวิชาชีพระดับสูงต่อไป

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และออกแบบเฟอร์นิเจอร์
 • นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ และออกแบบกราฟิก
 • ผู้ควบคุมงานตกแต่งภายใน
 • นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • อาจารย์ผู้สอนด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ (ต้องผ่านหลักสูตรประกาศนิยบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู)
 • พนักงานในหน่วยงานภาครัฐ และเอกซน
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำดับ

ที่

ชื่ออ – นามสกุล ตำแหน่งทาง

วิชาการ

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก สถาบัน/ปีที่สำเร็จการศึกษา
1 นายวิชัย เกษอรุณศรี อาจารย์ ศ.ป.ม. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)
วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555
สถาบันราซภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ. 2539
2 นางสาวสินีนาฏ รามฤทธิ์ อาจารย์ ศ.ป.ม. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)
ศ.ป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2551
3 นายอัษฎางค์ รอไธสง อาจารย์ ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
ค.อ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2556
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2545
4 นางธัญรัศม์
ยุทธสารเสนีย์
อาจารย์ ค.ม. (หลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู)

ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่มีความรู้ คู่คุณธรรม เพื่อตอบสนองต่อสังคมและท้องถิ่น

ความสำคัญ

บุคลากรด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ด้วยการศึกษาด้านอุตสาหกรรม การตลาด ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์จากภูมิปิญญาในท้องถิ่น รวมไปถึงสถานการณ์ของโลกในป็จจุบันและแนวโน้มในอนาคต ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อหาช่องทาง ให้ได้มาซึ่งโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นความต้องการอย่างแท้จริง ช่วยให้ประเทศสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะ ดังนี้

 • มีความรู้และทักษะด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
  ค้นคว้า วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมตามภูมิปิญญาท้องถิ่น
 • มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิต มีความศรัทธาในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อ
  สังคม สิ่งแวดล้อม และสำนึกในวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
 • มีทักษะทางปิญญา สามารถใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจด้วยตนเองได้ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
 • มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถสื่อสาร ทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจิตสาธารณะ
 • มีทักษะทางเทคโนโลยีด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องมือ เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต และการนำเสนองาน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ผ่านการดัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
และเลือกอีก 3 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต
วิชาแกน 15 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้าน 71 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 51 หน่วยกิต
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพหรือสหทิจศึกษา 8 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต
เฉพาะ 5544212 การออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ 3C2-2-5)
5544902 โครงการพิเศษออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5544801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3(1-4-4)
หรือ5544803 การเตรียมสหกิจศึกษา 2(90)
รวมหน่วยกิต 8
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป XXXXXXX ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
XXXXXXX ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
เฉพาะ 5501101 คณิตศาสตร์สำหรับงานอุตสาหกรรม 30-0-6)
5501102 สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในงานอุตสาหกรรม 30-0-6)
5541101 ประวัติการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2(2-0-4)
5541102 วาดเส้นเพื่อการออกแบบ 3(1-4-4)
5541104 การเขียนแบบผลิตภัณฑ์ 3(1-4-4)
รวมหน่วยทิต 20

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป XXXXXXX ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
XXXXXXX ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
เฉพาะ 5501103 พิสิกส์พื้นฐานสำหรับงานอุตสาหกรรม 30-0-6)
5501104 วัสดุศาสตร์ 30-0-6)
5541103 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5)
5541105 ออกแบบทัศนศิลป์ 3(2-2-5)
5541201 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิก 3(1-4-4)
รวมหน่วยกิต 21

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป XXXXXXX ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
XXXXXXX ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
เฉพาะ 5542106 กายวิภาคเซิงกลและออกแบบกลไกพื้นฐาน 3C2-2-5)
5542202 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ 2 มิติ 3(1-4-4)
5542301 ออกแบบเครื่องเรือน 1 3C2-2-5)
5542401 ออกแบบกร’าพิเก 1 3C2-2-5)
5542205 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1 2C1-2-3)
รวมหน่วยกิต 20

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป XXXXXXX ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
XXXXXXX ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
เฉพาะ 5542404 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 3C2-2-5)
5542203 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ 3 มิติ 3(1-4-4)
5542602 เทคนิคการทำทุ่นจำลอง 3C2-2-5)
5542206 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2 3C2-2-5)
เลือกเสรี XXXXXXX เลือกเสรี 3(x-x-x)
รวมหน่วยกิต 21

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป XXXXXXX ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
XXXXXXX ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
เฉพาะ 5543207 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3 3C2-2-5)
5543502 ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่น 2CL-2-3)
5543302 ออกแบบเครื่องเรือน 2 3C2-2-5)
5543405 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2 3(1-4-4)
เลือกเสรี XXXXXXX เลือกเสรี 3(x-x-x)
รวมหน่วยกิต 20

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต
เฉพาะ 5501105 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 30-0-6)
5543208 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4 3(1-4-4)
5543303 ออกแบบเครื่องเรือน 3 3(2-2-5)
5543306 ออกแบบตกแต่งภายใน 1 3(2-2-5)
5543901 การค้นคว้าวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 2(2-0-4)
อุตสาหกรรม
รวมหน่วยกิต 14

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต
เฉพาะ 5544212 การออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ 3C2-2-5)
5544902 โครงการพิเศษออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5544801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3(1-4-4)
หรือ5544803 การเตรียมสหกิจศึกษา 2(90)
รวมหน่วยกิต 8

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต
เฉพาะ 5544802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม

หรือ

5544804 สหกิจศึกษา6(450) รวมหน่วยกิต6